นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
enlightened  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

enlightened  เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์    
enlightened  เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักครูเทศบาล ของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ ๒๕๖๔-๒๕๖๖