นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

  2. เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

  3. เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  4. เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  5. เรื่องมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต