นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง

smileyแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

smileyแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

smileyแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

smileyแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)