นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


แผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล enlightened

2.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานenlightened

3.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีenlightened    
3.1 สรุปการดำเนินตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564
ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ายงานผลการำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
ายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล