นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


ผลการประเมินความพึงพอใจของศูนย์ One Stop Service
yesรายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วม one stop service ประจำปี 2565

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วม one stop service ตุลาคม 2565

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วม one stop service พฤษจิกายน 2565

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วม one stop service ธันวาคม 2565

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วม one stop service มกราคม 2566

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วม one stop service กุมภาพันธ์ 2566

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการร่วม one stop service มีนาคม 2566