นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 2566
2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 2566
3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 2566
4. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
5. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2565