นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ 043851506

นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 23

นายธัญย์ธรณ์ บุญสมดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 21

  

นายฉวี โภยอ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
043851506 ต่อ 16

;


ข่าวประชาสัมพันธ์
กุฉินารายณ์ โมโตครอส 2023 (28 พ.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
งานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปี 2566 (28 พ.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (23 พ.ค. 66 | อ่าน 29 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (01 พ.ค. 66 | อ่าน 0 ครั้ง)
การจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (20 เม.ย. 66 | อ่าน 34 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (12 เม.ย. 66 | อ่าน 0 ครั้ง)
กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ (03 เม.ย. 66 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน (30 มี.ค. 66 | อ่าน 35 ครั้ง)
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (24 มี.ค. 66 | อ่าน 0 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566.pdf (17 มี.ค. 66 | อ่าน 75 ครั้ง)